Beleidsnotitie Diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:  Diaconie van de Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd- Rottum
RSIN/Fiscaal nummer:  824128825
Website adres: www.pgksr.nl
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
KvK: 76410161
Adres Kerkhofsweg 2 
Postcode 9995 PL
Plaats Kantens
Postadres Kerkhofsweg 2 
Postcode 9995 PL
Plaats Kantens

 

De Protestantse gemeente te Kantens- Stitswerd- Rottum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kantens-Rottum-Stitswerd. 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Er is sinds het voorjaar van 2012 een vacature die tot op heden nog niet is ingevuld. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

De diaconie vergaderd enkele malen per jaar. Hier is geen vaste structuur in, er wordt vergaderd indien dit nodig is. De behandelde punten komen weer terug op de kerkenraadvergadering.

Beide diakenen hebben zitting in de kerkenraad en vervullen ieder op eigen wijze, hun taak hierin.

De penningmeester is een gemeentelid en heeft geen zitting in het college van diakenen.

De taken van de diaconie zijn onder te verdelen in:

 • Er is 4 keer per jaar een Avondmaalsviering en een viering op Witte donderdag.
  De diaconie bereidt deze vieringen voor door inkopen voor het Avondmaal te doen, de tafel te bereiden en heeft een actieve rol tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal.
 • Het inzamelen van de collectegelden en het tellen daarvan na de kerkdiensten.
 • Het verlenen van bijstand aan hen die dit nodig hebben en het eventueel doorverwijzen naar gemeentelijke instanties. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeenteleden en anderen. Steeds staat het voorbeeld van Jezus Christus voor ogen, die met ontferming bewogen werd en handelend optrad. De gemeente reageert hierop door niet alleen geld en goed maar ook tijd en energie vrij te maken om het diaconale werk handen en voeten te geven. 
 • Het organiseren van de dankdagactie ten bate van de voedselbank in de eigen regio.
 • Het organiseren van een jaarlijkse kerstgift voor gemeenteleden.
 • Het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen.
 • Inventariseren van steunaanvragen over het gehele jaar en daaruit eventueel een gift aan overmaken.
 • Bij trouw- en rouwdiensten is er 1 diaken aanwezig.

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3.  Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Visie Diaconie Prot. Gemeente Kantens- Stitswerd- Rottum: 

De diaconie heeft een ondersteunende rol in de gemeente en verleend hulp en bijstand daar waar dat nodig is. Dit komt tot uiting door oog en oor te hebben voor de minderbedeelde medemens. Het doel is om de komende jaren met name ons te richten op de noden in de nabije omgeving. Hier geven we onder andere vorm aan door de dankdagactie ten behoeve van de plaatselijke voedselbank te organiseren, door het organiseren van contactmomenten in het winterseizoen, het organiseren van advent- en/of kerstattenties voor gemeenteleden en andere acties die op dat moment actueel zijn.

Verder is de diaconie aanwezig-  of heeft de diaconie een actieve rol tijdens kerkdiensten, kerkenraadvergaderingen en andere overlegvormen.   

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: 
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan 2013-2018 van onze gemeente(hierin is de diaconie opgenomen).

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van  landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale(kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.